práca Bratislava

Metodicko-pedagogické centrum: Finančný manažér

Metodicko-pedagogicke centrum – Bratislava, Bratislavský kraj – Náplň (druh) práce zodpovedá za správne finančné riadenie projektu v súlade so zmluvou o NFP, platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK a usmerneniami a pokynmi poskytovateľa NFP, zodpovedá za čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi, zodpovedá za prípravu a včasné predkladanie žiadostí o platbu vrátane úplnej podpornej dokumentácie, zodpovedá za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti a rozpočtu projektu, zodpovedá za výkon finančnej kontroly v …

Zobraziť detail pracovnej ponuky